អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ

អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ គឺជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមដល់មាន់ដែលបាននាំយកមកពី កសិដ្ឋាន អេច អិម ស៊ី។ សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងគឺ សកម្មភាពពិឃាត និង ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារសេរី ទាំងប្រភេទសាច់កក និង ប្រភេទសាច់ស្រស់។

គ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលបានផលិតចេញមកពីទីសត្តឃាតរបស់ អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានធានានូវគុណភាព និង សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផលិតផលរបស់ អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទបំណែករបស់មាន់ ដែលមានដូចជា ភ្លៅ ស្លាប ទ្រូង ជើង គ្រឿងក្នុងឬមាន់ទាំងមូល ។ល។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ផលិតផលត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏សមប្រកបនៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ដើម្បីរក្សារ សុវត្តិភាព គុណភាព និង គ្រប់គ្រងអនាម័យតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេសចំណីអាហារ។

អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ អាចផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនបានក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់អតិថិជនសក្តានុពលនៅតាមបណ្តាទីផ្សារនានានិង តាមបណ្តាហាងលក់រាយដទៃទៀតតាមរយៈការប្រមូលទិន្នផលមាន់ពីកសិដ្ឋាន អេច អិម ស៊ី ដែលមានសុខភាពល្អ និង ថ្លៃដើមទាប ។

អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ គឺជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមដល់មាន់ដែលបាននាំយកមកពី កសិដ្ឋាន អេច អិម ស៊ី។ សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងគឺ សកម្មភាពពិឃាត និង ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារសេរី ទាំងប្រភេទសាច់កក និង ប្រភេទសាច់ស្រស់។

គ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលបានផលិតចេញមកពីទីសត្តឃាតរបស់ អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានធានានូវគុណភាព និង សុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផលិតផលរបស់ អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទបំណែករបស់មាន់ ដែលមានដូចជា ភ្លៅ ស្លាប ទ្រូង ជើង គ្រឿងក្នុងឬមាន់ទាំងមូល ។ល។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ផលិតផលត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏សមប្រកបនៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ដើម្បីរក្សារ សុវត្តិភាព គុណភាព និង គ្រប់គ្រងអនាម័យតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេសចំណីអាហារ។

អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ អាចផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនបានក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់អតិថិជនសក្តានុពលនៅតាមបណ្តាទីផ្សារនានានិង តាមបណ្តាហាងលក់រាយដទៃទៀតតាមរយៈការប្រមូលទិន្នផលមាន់ពីកសិដ្ឋាន អេច អិម ស៊ី ដែលមានសុខភាពល្អ និង ថ្លៃដើមទាប ។

បេសកម្ម

បេសកកម្មរបស់ពួកយើងត្រូវក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទាំងបីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ ដើម្បីសំរេចបេសកកម្មនេះ ពួគយើងនឹងតំឡើងសត្តឃាតដ្ឋានធំមួយទៀត ដែលមានសមត្តភាពពិឃាទបក្សីចំនួន ១៦០០០ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ។ សត្តឃាតដ្ឋាននេះ ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ហាឡាល់ និង HACCP ហើយបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា និងចង្វាក់ផលិតកម្មនាំចូលពីប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប។ ស្តង់ដាផលិតកម្មនិងស្តង់់ដាកែច្នៃសាច់បក្សី គឺជាលក្ខណះសម្បត្តិរបស់សត្តឃាតដ្ឋានរបស់យើង ដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនក្នុងស្រុក នូវគ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលមានគុណភាពទុកចិត្តបាន មានសុវត្តិភាព និងមានស្ថេរភាព។

បេសកកម្មរបស់ពួកយើងត្រូវក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទាំងបីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ ដើម្បីសំរេចបេសកកម្មនេះ ពួគយើងនឹងតំឡើងសត្តឃាតដ្ឋានធំមួយទៀត ដែលមានសមត្តភាពពិឃាទបក្សីចំនួន ១៦០០០ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ។ សត្តឃាតដ្ឋាននេះ ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ហាឡាល់ និង HACCP ហើយបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា និងចង្វាក់ផលិតកម្មនាំចូលពីប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប។ ស្តង់ដាផលិតកម្មនិងស្តង់់ដាកែច្នៃសាច់បក្សី គឺជាលក្ខណះសម្បត្តិរបស់សត្តឃាតដ្ឋានរបស់យើង ដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនក្នុងស្រុក នូវគ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលមានគុណភាពទុកចិត្តបាន មានសុវត្តិភាព និងមានស្ថេរភាព។

ចក្ខុវិស័យ

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រមានទស្សនះវិសយ័បំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទៅដល់អតិថិជនក្នុងសុ្រក អោយសម្យស្របជាមួយយុត្តសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តាមរយះការផ្តល់ជូននូវផលិតផល់ដែលទុកចិត្តបាន និងមានគុណភាព ក្នុងទំហំធំជាប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើង នៅពេលនិយាយដល់អាហារសុខភាពសំរាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា អតិថិជនអាចផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើយើងបាន។ នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅលើកកម្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់យើងអោយក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលនិយាយដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំនីអាហារ អេចអិមស៊ី ប្រ៊យឡ័រ មានគោលដៅចូលរួមចំណែកប្រែក្លាយប្រទេសយើងអោយក្លាយជាប្រទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់តំរូវការក្នុងស្រុក។

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រមានទស្សនះវិសយ័បំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទៅដល់អតិថិជនក្នុងសុ្រក អោយសម្យស្របជាមួយយុត្តសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តាមរយះការផ្តល់ជូននូវផលិតផល់ដែលទុកចិត្តបាន និងមានគុណភាព ក្នុងទំហំធំជាប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើង នៅពេលនិយាយដល់អាហារសុខភាពសំរាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា អតិថិជនអាចផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើយើងបាន។ នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅលើកកម្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់យើងអោយក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលនិយាយដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំនីអាហារ អេចអិមស៊ី ប្រ៊យឡ័រ មានគោលដៅចូលរួមចំណែកប្រែក្លាយប្រទេសយើងអោយក្លាយជាប្រទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់តំរូវការក្នុងស្រុក។

Close My Cart
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories