អេច អិម ស៊ី ប៊្រយឡ័រ

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ គឺជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមដល់មាន់ដែលបាននាំយកមកពី កសិដ្ឋាន អេចអិមស៊ី។ សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងគឺ សកម្មភាពពិឃាដនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារសេរីនិងទំនើបទាំងប្រភេទសាច់កក ទាំងប្រភេទសាច់ស្រស់។

គ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលបានផលិតចេញមកពីទីសត្តឃាតរបស់ អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានធានានូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផលិតផលរបស់ អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទបំណែករបស់មាន់ ដែលមានដូចជា ភ្លៅ ស្លាប ទ្រូង ជើង គ្រឿងក្នុងឬមាន់ទាំងមូល ។ល។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ផលិតផល អេចអិមស៊ី ត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏សមប្រកបនៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ដើម្បីរក្សារ សុវត្ថិភាព គុណភាពនិងគ្រប់គ្រងអនាម័យតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេសចំណីអាហារ។

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ អាចផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនបានក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់អតិថិជនសក្តានុពលនៅតាមបណ្តាទីផ្សារនានានិងតាមបណ្តាហាងលក់រាយដទៃទៀតតាមរយៈការប្រមូលទិន្នផលមាន់ពីកសិដ្ឋាន អេចអិមស៊ី ដែលមានសុខភាពល្អនិងថ្លៃដើមទាប ។

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ គឺជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវតម្លៃបន្ថែមដល់មាន់ដែលបាននាំយកមកពី កសិដ្ឋាន អេចអិមស៊ី។ សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងគឺ សកម្មភាពពិឃាដនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយទៅកាន់ទីផ្សារសេរីនិងទំនើបទាំងប្រភេទសាច់កក ទាំងប្រភេទសាច់ស្រស់។

គ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលបានផលិតចេញមកពីទីសត្តឃាតរបស់ អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានធានានូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផលិតផលរបស់ អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ ត្រូវបានវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទបំណែករបស់មាន់ ដែលមានដូចជា ភ្លៅ ស្លាប ទ្រូង ជើង គ្រឿងក្នុងឬមាន់ទាំងមូល ។ល។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ផលិតផល អេចអិមស៊ី ត្រូវបានរក្សារទុកក្នុងសីតុណ្ហភាពដ៏សមប្រកបនៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ដើម្បីរក្សារ សុវត្ថិភាព គុណភាពនិងគ្រប់គ្រងអនាម័យតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេសចំណីអាហារ។​

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រ អាចផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយផលិតផលរបស់ខ្លួនបានក្នុងតម្លៃសមរម្យជូនដល់អតិថិជនសក្តានុពលនៅតាមបណ្តាទីផ្សារនានានិងតាមបណ្តាហាងលក់រាយដទៃទៀតតាមរយៈការប្រមូលទិន្នផលមាន់ពីកសិដ្ឋាន អេចអិមស៊ី ដែលមានសុខភាពល្អនិងថ្លៃដើមទាប ។

បេសកម្ម

បេសកកម្មរបស់ពួកយើងត្រូវក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទាំងបីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ ដើម្បីសំរេចបេសកកម្មនេះ ពួកយើងនឹងដំឡើងសត្តឃាតដ្ឋានធំមួយទៀត ដែលមានសមត្ថភាពពិឃាដបក្សីចំនួន ១៦០០០ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ។ សត្តឃាតដ្ឋាននេះ ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ហាឡាល និងHACCP ហើយបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិងចង្វាក់ផលិតកម្មនាំចូលពីប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប។ ស្តង់ដាផលិតកម្មនិងស្តង់់ដាកែច្នៃសាច់បក្សី(សត្វមាន់) គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សត្តឃាតដ្ឋានរបស់យើងដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនក្នុងស្រុក នូវគ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលមានគុណភាព ទំនុកចិត្តខ្ពស់ មានសុវត្តិភាព និងមានស្ថិរភាព។

បេសកកម្មរបស់ពួកយើងត្រូវក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំជាងគេមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំទាំងបីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ២០២៥។ ដើម្បីសំរេចបេសកកម្មនេះ ពួកយើងនឹងដំឡើងសត្តឃាតដ្ឋានធំមួយទៀត ដែលមានសមត្ថភាពពិឃាដបក្សីចំនួន ១៦០០០ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃ។ សត្តឃាតដ្ឋាននេះ ទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ ហាឡាល និងHACCP ហើយបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យានិងចង្វាក់ផលិតកម្មនាំចូលពីប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប។ ស្តង់ដាផលិតកម្មនិងស្តង់់ដាកែច្នៃសាច់បក្សី(សត្វមាន់) គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សត្តឃាតដ្ឋានរបស់យើងដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់ទៅអតិថិជនក្នុងស្រុក នូវគ្រប់ប្រភេទផលិតផលដែលមានគុណភាព ទំនុកចិត្តខ្ពស់ មានសុវត្ថិភាពនិងមានស្ថិរភាព។

ចក្ខុវិស័យ

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រមានទស្សនះវិសយ័បំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទៅដល់អតិថិជនក្នុងសុ្រក ឲ្យសមស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលទុកចិត្តបាននិងមានគុណភាព ក្នុងទំហំធំជាប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើង នៅពេលនិយាយដល់អាហារសុខភាពសំរាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា អតិថិជនអាចផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើយើងបាន។ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅលើកកម្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់យើងអោយក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលនិយាយដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំនីអាហារ អេចអិមស៊ី ប្រ៊យឡ័រ មានគោលដៅចូលរួមចំណែកប្រែក្លាយប្រទេសយើងអោយក្លាយជាប្រទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់តំរូវការក្នុងស្រុក។

អេចអិមស៊ី ប៊្រយឡ័រមានទស្សនះវិសយ័បំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទៅដល់អតិថិជនក្នុងសុ្រក ឲ្យសមស្របជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលទុកចិត្តបាននិងមានគុណភាព ក្នុងទំហំធំជាប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើង នៅពេលនិយាយដល់អាហារសុខភាពសំរាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា អតិថិជនអាចផ្តល់ទំនុកចិត្តមកលើយើងបាន។ នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលមានទិសដៅលើកកម្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់យើងអោយក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យម ក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលនិយាយដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំនីអាហារ អេចអិមស៊ី ប្រ៊យឡ័រ មានគោលដៅចូលរួមចំណែកប្រែក្លាយប្រទេសយើងអោយក្លាយជាប្រទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់សំរាប់តំរូវការក្នុងស្រុក។

Close My Cart
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories